Avís Legal / Cookies / Política de privacitat

1. ÚS I TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment de l’establert en Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (GDPR) i, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant GDPR) i, BÈTULO LABELS, S.L. l’informa que les dades de caràcter personal proporcionades per mitjà d’aquesta web, així com els que pogueren facilitar en el futur un marc de la seva relació jurídica amb aquesta entitat, seran incorporats en els fitxers automatitzats i no automatitzats, titularitat de BÈTULO LABELS, S.L. les dades del qual consten a l’encapçalament.

Aquests fitxers tenen la finalitat de gestionar, administrar, donar servei o facilitar-li els productes que sol·liciti, facilitant el compliment i execució dels contractes que pogués formalitzar, coneixent millor els seus gustos i adequar els serveis a les seves preferències, a, així com poder oferir nous serveis o productes i enviar-li informació administrativa, tècnica, organitzativa i/o comercial de forma documental i/o electrònica relacionada amb les activitats de BÈTULO LABELS, S.L. Els destinataris de la informació recollida seran exclusivament els mateixos empleats de BÈTULO LABELS, S.L.

Exceptuant els camps els quals expressament es determini el contrari per mitjà d’un asterisc (*), les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries, sense que la falta de contestació a aquestes preguntes impliqui una minva en la qualitat dels serveis que Vostè sol·licita. La falta de complementació dels camps determinats com obligatoris o el subministrament de dades incorrectes impossibilitarà que BÈTULO LABELS, S.L. pugui prestar-li els serveis o els faciliti els productes que sol·liciti.

2. EXERCICI DE DRETS: DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, PORTABILITAT I SUPRESSIÓ DE LES SEVES DADES I A LA LIMITACIÓ O OPOSICIÓ AL TRACTAMENT.

Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades a BÈTULO LABELS, S.L. podran dirigir-se a l’entitat, en qualitat de responsable del fitxer, amb el fi de poder exercitar gratuïtament els seus drets d’accés rectificació, portabilitat i supressió de les dades i a la limitació o oposició al seu tractament respecte de les dades incorporades en els seus fitxers.

Donat el caràcter confidencial de la informació, vostè no podrà exercitar els seus drets telefònicament, es deu sol·licitar per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció i remetre còpia del seu DNI o document equivalent.

L’interessat podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació per escrit dirigida a BÈTULO LABELS, S.L. en la direcció indicada a l’inici o a l’adreça de correu electrònic: quality@blabels.com.

3. MESURES DE SEGURETAT
BÈTULO LABELS, S.L. l’informa que té implants les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat. Havent-hi compte de l’estat de la tecnologia, la natura de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposats, ja provinguessin de l’acció humana o del mitjà físic o natural. Tot allò, de conformitat amb el previst en l’article 9 de la GDPR i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprovi el Reglament de desenvolupament de la llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Així, BÈTULO LABELS, S.L. ha establert mesures addicionals a ordre de reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en l’organització. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a internet no són inexpugnables.
BÈTULO LABELS, S.L. contínuament manté la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privacitat.
4. ÚS DE COOKIES

Les cookies constitueixen una eina utilitzada pels servidors WEB per emmagatzemar i recuperar informació acosta dels seus usuaris.

Les cookies són missatges enviats pel servidor a l’ordinador de l’usuari, consistent a fitxers de text que s’emmagatzemen a la memòria de l’ordinador i que recullen informació relativa a les pàgines que es visiten, el temps de connexió a internet, etc. Les cookies tornen a ser enviades als servidors cada vegada que l’usuari entra en aquesta pàgina.

La finalitat de les cookies de BÈTULO LABELS, S.L. és personalitzar els serveis que els oferim, facilitant informació que pogués ser del seu interès. Si no desitja que s’instal·li en el seu disc dur una cookie pot configurar el navegador del seu ordinador per no rebre-les. No obstant això, li fem notar que, en aquest cas, la qualitat del funcionament del website pot disminuir.

Les cookies s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionen per si soles les dades personals del client, ni poden llegir dades del seu disc dur, ni llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors.

Els “logs” són uns arxius emmagatzemats en el servidor de BÈTULO LABELS, S.L. que registren dades sobre la seva navegació i ens permeten seguir-li prestant els serveis que sol·licita. Així mateix, ens ajuden a analitzar el funcionament del sistema, localitzar les incidències i problemes que puguin sorgir i solucionar-los en el menor termini possible.

5. MENORS D’EDAT

Bétulo Labels, S.L. considera que la protecció de dades de caràcter personal és essencial, pel que en el suposat de què l’usuari sigui menor d’edat, aquest només podrà aportar les seves dades personals en els formularis de recollida d’aquestes, amb el previ consentiment dels pares o tutors, enviant el formulari corresponent degudament firmat pels pares o tutors, enviant el formulari corresponent degudament signat pels pares o tutors per correu certificat i amb còpia del DNI del pare o tutor signant a la direcció de BÉTULO LABELS, S.L a dalt indicat.

BÉTULO LABELS, S.L., no respón d’aquelles dades de menors que sense poder conèixer BÉTULO LABELS, S.L. aquest fet s’hagi facilitat sense el consentiment dels pares o tutors.

6. MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT
BÉTULO LABELS, S.L. es reserva el dret de modificar la seva Política de Privacitat, d’acord amb el seu propi criteri o motivat per un canvi doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de dades, legislatiu o jurisprudencial. Qualsevol modificació de la Política de Privacitat serà publicada almenys deu dies abans de la seva efectiva aplicació. L’ús del web després d’aquests canvis implicarà a l’acceptació d’aquests.

Per més informació, contacti amb el nostre equip tècnic o comercial.